• ENTORN
 • Aconseguir que l’entorn socioeconòmic sigui l’adequat pel desenvolupament de les activitats econòmiques.
 • Aconseguir que el marc regulador i les infraestructures del país afavoreixin la competitivitat de les empreses davant d’un mercat cada cop més complex i globalitzat.
 • Obtenir el reconeixement públic de la important contribució que les empreses familiars fan en l’economia d’Andorra.
 • SUCCESSIÓ
 • Promoure la continuïtat de l’empresa familiar.
 • Contribuir en la formació de les noves generacions per garantir l’èxit del relleu generacional en les empreses familiars andorranes.
 • Treballar perquè la situació economicofinancera de l’empresa sigui l’adequada en el moment de traspassar l’empresa a les noves generacions.
 • Planificació de la successió familiar i la incorporació de membres de família en els òrgans d’administració de les empreses.
 • GOVERN
 • Implantar els mecanismes de govern adequats per gestionar l’empresa familiar.
 • Promoure la implantació de mecanismes que permetin gestionar les relacions entre la família i l’empresa implantant sistemes per a la gestió de conflictes que puguin sorgir.
 • Potenciar els mecanismes de comunicació entre els membres familiars i l’empresa, així com les relacions amb els directius no familiars.
 • CREIXEMENT
 • Desenvolupament d’estratègies de creixement sostenibles a través de les diferents generacions.
 • Fomentar la innovació per aconseguir que l’empresa es renovi per adaptar-se als canvis conjunturals i estructurals.
 • Implantació d’estratègies sostenibles de creixement a llarg termini que promoguin la responsabilitat econòmica, social i mediambiental.