CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB HTTPS://WWW.EFA.AD

El lloc web www.https://www.efa.ad és propietat de l’Empresa Familiar Andorrana (en endavant, EFA), amb domicili a efectes de notificacions al Plaça Rebés, 7, 3 AD500, Andorra la Vella, NRT núm. P-8000-K, i adreça de correu electrònic efa@andorra.ad, i mitjançant aquest correu es proporciona informació sobre les seves activitats i/o serveis.

 

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició “d’Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no hi estigués d’acord, s’haurà d’abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de l’EFA per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per www.https://www.efa.ad.

 

Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web https://www.efa.ad, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

 

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de l’EFA és gratuïta i no requereix el registre previ de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requereixin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques corresponents, i no hi és possible l’accés sense aquesta acceptació.

 

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, i l’usuari es compromet a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

 

L’EFA prohibeix expressament:

• Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de l’EFA o a tercers.

• Realitzar sense autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

 

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

L’EFA podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

 

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per l’EFA, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que l’EFA únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

L’EFA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. L’EFA no assegura ni es responsabilitza del funcionament correcte dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a https://www.efa.ad.

 

A més, a través del lloc web https://www.efa.ad, poden posar-se a disposició dels usuaris serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis.

 

L’EFA no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

 

TERCERA.- RESPONSABILITAT.

L’EFA en cap cas serà responsable de:

• Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

• De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

• De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

 

L’EFA es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que poguessin produir-se.

 

L’EFA col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències indicades anteriorment en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

QUARTA.- DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web https://www.efa.ad es troba plenament protegit pels drets d’autor, i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements protegits referits, excepte consentiment exprés de l’EFA.

 

L’EFA pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El titular legítim dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels continguts referits.

 

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma a l’enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a la pròpia EFA.

 

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

SISENA.- MISCEL·LÀNIA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. L’EFA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de l’EFA.